Skip to main content

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

TWIST EDITORS SCCL (d’ara endavant, “Twist Editors”).

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Comunicació entre les parts, respondre i donar suport a les consultes que ens formuli, prestar suport tècnic per resoldre incidències, respondre a les seves peticions sobre edicions de llibres, etc.

LEGITIMACIÓ

La base jurídica que legitima el tractament serà el seu consentiment, l’interès legítim o la necessitat per gestionar una relació contractual o similar.

DESTINATARIS

No cedim dades a tercers, llevat d’autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables.

DRETS

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

IDENTITAT I ADREÇA DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El titular i responsable del tractament en els termes de la normativa de Protecció de Dades aplicables i, concretament, del Reglament 2016/679 Europeu de Protecció de Dades Personals (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), és TWIST EDITORS SCCL (d’ara endavant, “Twist Editors”), amb domicili social a la C/ DIPUTACIÓ 118, 08015 Barcelona. NIF F72744964. Telèfon: +34 699 77 44 46.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE CONFORMITAT AMB LA NORMATIVA APLICABLE

Twist Editors com a responsable d’aquesta pàgina web i de conformitat amb el que disposa el RGPD i la LOPDGDD, la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.

TRACTAMENT DE LES DADES I LA SEVA CONFIDENCIALITAT

Twist Editors l’informarà sempre sobre quines dades són necessàries per al compliment dels fins que més endavant es detallen. Tots aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui se’ls hagi comunicat –en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització atorgada expressament per vostè– estan obligades a observar el secret professional i adoptaran els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sustraccions i/o la pèrdua de les dades i per procurar el corresponent nivell de seguretat dels tractaments realitzats per Twist Editors segons la natura de les dades facilitades per vostè a través d’aquesta pàgina web. No obstant això, se li adverteix i se li informa que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, Twist Editors no podrà tenir-se per responsable d’aquestes pràctiques ni de les seves conseqüències, especialment de la presència de virus o altres elements o bé dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus, la connexió o la baixada per vostè de continguts des de la pàgina web que causin alteracions en els sistemes informàtics (hardware i software).

DADES PERSONALS

Fan referència a qualsevol informació o dades que puguin identificar-se (per exemple, el seu nom o cognoms) o indirectament (per exemple, el seu document nacional d’identitat o D.N.I.). Les Dades Personals inclouen informació com el correu electrònic/adreces postals particulars/telèfon mòbil i contingut generat per l’usuari. També podrien incloure identificadors numèrics únics com la direcció IP del seu ordinador o la direcció MAC del dispositiu mòbil, així com la informació que obtenim a través de la nostra Política de Cookies.

RECOLLIDA DE DADES PERSONALS I FINALITAT DEL TRACTAMENT

Twist Editors tractarà les dades de l’usuari, de manera manual i/o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:
– Remetre periòdicament comunicacions electròniques sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional, llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revogui el seu consentiment.
– Remetre periòdicament informació comercial i/o promocional relacionada amb el sector d’edició del llibre i de valor afegit per als usuaris finals, llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revogui el seu consentiment.
– Realitzar informes estadístics anònims respecte als hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels usuaris a la pàgina web.
– Elaborar un perfil comercial de l’usuari i realitzar accions comercials ajustades al mateix, utilitzant les seves dades derivades de la gestió dels productes adquirits (dades de navegació, hàbits d’accés, trànsit), llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revogui el seu consentiment.

BASE DE LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Twist Editors pot tractar les seves dades personals basant-se en qualsevol de les següents bases legals: (A) quan hagi donat el seu consentiment; (B) la subscripció a la Newsletter basada en el consentiment que se li sol·licita de forma prèvia al titular de les dades acceptant la Política de Privacitat; (C) quan sigui necessari per complir amb les obligacions legals i reglamentàries de Twist Editors i (D) segons sigui necessari per al compliment d’un contracte del qual vostè en sigui part.

DESTINATARIS

Depenent dels fins pels quals es recull la informació personal, podran accedir a aquesta informació, indistintament, les següents persones:
– Personal autoritzat de Twist Editors o els seus representants actuant en nom de Twist Editors, subjectes a les lleis de protecció de dades que resultin d’aplicació;
– Autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables;
– Tercers (proveïdors de serveis IT que processen informació, servidors d’allotjaments, manteniment, suport a bases de dades, programari i aplicacions, com a encarregats del tractament de dades, sota les instruccions de Twist Editors).
Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per assegurar que podem compartir aquesta informació en compliment de les lleis de protecció de dades aplicables. Proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament, manteniment i suport a les nostres bases de dades, així com al nostre programari i aplicacions que poden contenir dades sobre Vostè. No volem vendre ni divulgar a tercers cap informació o dada personal que vostè hagi proporcionat al nostre lloc web i que pugui identificar-lo directa o indirectament.

EXERCICI DE DRETS

Els usuaris poden sol·licitar els següents drets:
– Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals, vostè podrà preguntar a Twist Editors si està tractant les seves dades, i en cas afirmatiu accedir a les mateixes.
– Dret a sol·licitar la rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incompletes.
– Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades.
– Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
– Dret a oposar-se al tractament: Twist Editors deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que hagin de seguir tractant-se per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
– Dret a la portabilitat de les dades: en cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, Twist Editors facilitarà el trasvasament de les seves dades al nou responsable.
– Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Si vostè hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar el mateix quan ho desitgi, sense que això afecti la legalitat del tractament basat en el consentiment prèvi a la seva retirada. En qualsevol cas, en el moment en què l’usuari exerceixi els seus drets de supressió, totes les dades personals vinculades al seu compte, així com la informació i continguts que s’integrin al seu perfil seran cancel·lats. Així mateix, en cas que l’usuari exerceixi el dret de supressió sobre les dades necessàries perquè Twist Editors pugui prestar els serveis del lloc web, Twist Editors es veurà obligat a donar per acabada la seva relació amb l’usuari, procedint a donar-li de baixa, sense dret a cap reclamació per part d’aquest. Per exercir els seus drets, fins i tot per dur a terme una reclamació en cas que consideri que Twist Editors està tractant de forma inapropiada les seves dades, haurà d’enviar una comunicació per escrit al domicili social de Twist Editors o a l’adreça de correu electrònic info@twisteditors.com, incloent en tots dos casos fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu equivalent.

L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES

Vostè pot utilitzar els models i formularis sobre els drets esmentats en el punt anterior dirigint-se a la pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/ejercicio_derechos/index-ides-idphp.php). Reclamació davant l’Autoritat de Control: Si vostè considera que Twist Editors està tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

XARXES SOCIALS

Twist Editors té presència a algunes de les principals xarxes socials d’Internet, i de les quals actua com a responsable del tractament en relació amb les dades publicades per Twist Editors. Concretament són les següents:
– Twitter https://twitter.com/TwistEditors
– Instagram https://www.instagram.com/twisteditors/

Twist Editors tractarà les dades a cada xarxa social segons les normes establertes a l’efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari des de Twist Editors podrem informar, als nostres seguidors a la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, inclosa l’atenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni a aquest efecte.

Twist Editors no extreurà dades personals de les xarxes socials, llevat que l’usuari ens doni el seu consentiment exprés.

CATEGORIA ESPECIAL DE DADES PERSONALS

No recollirem ni processarem cap dada personal especialment sensible o inclosa en la categoria especial de dades personals dels usuaris, llevat que aquestes ens hagin estat proporcionades explícitament. Les categories especials de dades personals es refereixen a informació relacionada amb la raça o origen ètnic, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques, o altres creences de naturalesa similar, afiliació a sindicats, dades genètiques, dades biomètriques amb fins exclusivament d’identificació d’una persona física, dades de salut, vida sexual o orientació sexual.

POLÍTICA SOBRE L’ÚS INFANTIL

Aquesta pàgina web no està dissenyada ni dirigida a menors de catorze (14) anys, sense autorització dels pares o tutor legal. En aquest sentit, no recopilem deliberadament informació d’aquestes persones. En tot cas, si els pares o representants legals consideren que els seus fills ens han enviat dades personals sense el seu consentiment, posis en contacte amb nosaltres escrivint a info@twisteditors.com.

MARKETING DIRECTE

No utilitzarem les dades personals dels usuaris per a fins de màrqueting directe sense el seu consentiment exprés previ. Si en algun moment decideix deixar de rebre informació comercial o promocional de Twist Editors, pot donar-se de baixa de campanyes de màrqueting directe i oposar-se al processament futur de les seves dades personals per a aquests fins enviant-nos un correu electrònic a info@twisteditors.com o mitjançant la pulsació del “opt-out” (donar-se de baixa) en l’assumpte del correu electrònic. També pot utilitzar el procediment de donar-se de baixa proporcionat en qualsevol missatge promocional que rebi per part de Twist Editors. Tingui en compte que, tot i que decideixi no subscriure’s o donar-se de baixa dels correus electrònics promocionals o newsletters, pot ser que encara necessitem posar-nos en contacte amb vostè en referència amb informació important que no sigui de caràcter comercial, com ara la solució de problemes, la detecció i prevenció d’errors o en general per complir amb l’Avís Legal i/o Termes i Condicions de la pàgina web, així com qualsevol comunicació necessària per complir amb les nostres obligacions legals.

TOMA AUTOMATITZADA DE DECISIONS

No utilitzarem processos automatitzats de presa de decisions, inclosa l’elaboració de perfils (profiling), llevat que ens hagi autoritzat explícitament a fer-ho. En aquest cas, li informaríem sobre la lògica utilitzada en la decisió, així com sobre el significat i les conseqüències previstes d’aquest processament per a vostè.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOC WEB

A la pàgina web de Twist Editors hi ha enllaços a altres llocs web que considerem potencialment útils i informatius per a vostè. No obstant això, tingui present que no avaluem ni recomanem el contingut ni els serveis d’aquests llocs web, ni som responsables de les polítiques de privacitat d’aquests. Li recomanem que tingui en compte i llegeixi les polítiques de privacitat de tots els llocs que visiti. Recordi que el que s’indica en aquesta Política de Privacitat només regula les dades que recull i/o tracta Twist Editors.

MODIFICACIONS I INTEGRITAT DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Només utilitzarem les seves dades de caràcter personal segons el que s’estableix a la Política de Privacitat vigent en el moment en què recollim les seves dades de caràcter personal. Twist Editors es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant aquestes modificacions al nostre lloc web, per la qual cosa li recomanem que la visiti cada vegada que accedeixi a la Política de Privacitat. Si en algun moment decidim utilitzar dades personals de manera diferent al que s’ha declarat en el moment de la seva obtenció, se li comunicarà per correu electrònic, sempre que en disposem del mateix. En aquest moment se li donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagi facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.
En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant totalment la seva validesa i vigència, d’acord amb la normativa vigent d’aplicació en cada moment.